previous arrow
next arrow
Slider

 

 

 

 STATUT  

PUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA   

W MODRZEWIOWYM OGRODZIE 

W PAWŁOWICACH

 

  

  SPIS TREŚCI:

 I. POSTANOWIENIE OGÓLNE
II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

III. ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE
IV. ZASADY ODPŁATNOŚCI
V. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU
VI. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA
VII. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA
VIII. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
IX. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
X. REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
XI. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA W PRZEDSZKOLU
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U z 2017 r. poz.356 ).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola o publicznych szkół z dnia 21 maja 2001 (Dz. U. z 2001 nr 61 poz. 24 z późn. zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017, poz. 1591).
6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 206r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm).
7. Uchwały rady pedagogicznej ZSP Publicznego Przedszkola w Modrzewiowym Ogrodzie w Pawłowicach.

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

  § 1

1. Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi: Zespół Szkolno - Przedszkolny Publiczne Przedszkole w Modrzewiowym Ogrodzie. 
2. Siedzibą przedszkola jest budynek  mieszczący się w Pawłowicach przy ulicy Wojska Polskiego 3.

3. Przedszkole używa ustalonej nazwy w pełnym brzmieniu. Skrót nazwy tylko na pieczęciach: ZSP.PPMO Pawłowice
4. Organem prowadzącym jest Gmina Pawłowice z siedzibą w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 60.
5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Pawłowicach

6. Przedszkole jest placówką publiczną.

 

    Rozdział II

       Cele i zadania przedszkola

§ 2

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, aktów wykonawczych do ustawy, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz Konwencji o Prawach Dziecka
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń
na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.


3. Zadania przedszkola:

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń
w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. 

2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony

5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. 
7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in.
z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych
do etapu rozwoju dziecka.

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające
z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej
lub etnicznej .
17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.


4. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny
w wychowaniu dziecka oraz przygotowaniu go do nauki w szkole poprzez:


1) Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka;
2) Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;
3) Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej:
a) Organizacja zajęć tematycznych;
b) Organizacja imprez związanych ze świętami narodowymi, regionalnymi i religijnymi;
c) Organizacja lekcji religii – dzieci nie uczestniczące w zajęciach na czas ich trwania przechodzą do innej grupy.
4) Rozpoznawanie potrzeb dzieci w zakresie edukacji, opieki, wychowania;
5) Realizacja ogólnopolskich projektów edukacyjnych, w tym prozdrowotnych i proekologicznych oraz adaptacyjnych;
6) Udział w programie Cała Polska Czyta Dzieciom – Czytające Przedszkole;
7) Organizacja warsztatów edukacyjnych i artystycznych dla dzieci ;
8) Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci: rytmika
9) Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną – organizacja prelekcji, warsztatów, konsultacji ze specjalistami dla rodziców.

5. Przedszkole organizuje opiekę nad powierzonymi sobie dziećmi:

1) W czasie jego pobytu w przedszkolu oraz poza jego terenem odpowiada nauczyciel w czasie jego godzin pracy zgodnie
z harmonogramem pracy;
2) W czasie wyjść na codzienne spacery lub plac zabaw zapewniona jest opieka dwóch dorosłych osób na grupę przedszkolną (nauczyciel, nauczyciel wspomagający lub woźna oddziałowa);
3) Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć;
4) Organizuje spożywanie posiłków zgodnie z zasadami żywienia oraz możliwościami technicznymi;
5) Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym oraz uświadamia konieczność przestrzegania ustalonych wspólnie zasad;
6) W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych,
w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;
7) Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb i możliwości konsultacje i pomoc.

6. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub osoby upoważnione zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo:

1) Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez rodziców zgodnie z godzinami zadeklarowanymi w indywidualnych umowach między rodzicami a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym;
2) Rodzice składają pisemne upoważnienie dla osób mogących odbierać ich dzieci z przedszkola. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię, nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodzica oraz numer telefonu do rodziców
3) Dzieci powinny być przyprowadzane do godz. 8.00;
4) W przypadku spóźnienia spowodowanego ważną sytuacją życiową rodzic zobowiązany jest do telefonicznego powiadomienia przedszkola;
5) Nauczyciel nie może wydać dziecka osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu;
6) Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną
przez nich osobę;
7) Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców bez opieki na terenie przedszkola (np. przed budynkiem, na placu zabaw); po odebraniu dziecka z zajęć przedszkolnych rodzice przejmują odpowiedzialność za dziecko;
8) Osoby odbierające dziecko z przedszkola są zobowiązane do poinformowania o tym fakcie nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko oraz do niezwłocznego jego odbioru z terenu ogrodu przedszkolnego bądź sali przedszkolnej, jednocześnie nie zezwala
się w/w osobom na przebywanie na terenie przedszkola po czasie odbioru dziecka;

9) W przypadku częstych spóźnień rodziców i odbierania dzieci po godzinach pracy przedszkola będą podjęte następujące działania:
a) rozmowa dyrektora placówki z rodzicami dziecka;
b) Wystosowanie listu do rodziców dziecka
c) Wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola;
d) Podjęcie decyzji na podstawie uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców o skreśleniu dziecka z listy wychowanków;
e) W przypadku, niemożności skontaktowania się telefonicznego, nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez 1 godzinę od momentu zamknięcia przedszkola. Jeżeli w tym czasie rodzice nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia dyrektora i najbliższy Komisariat Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców.

 

7. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i możliwości dzieci:

1) Nieodpłatnie prowadzone przez nauczycieli lub instruktorów organizacji pozarządowych;
2) Religia na życzenie rodziców; naukę religii włącza się do planu zajęć przedszkolnych.


8. Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

1) Zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje dyrektor lub wicedyrektor  przedszkola;
2)  Pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw ma drugi nauczyciel pracujący w oddziale;
3) Zastępstwa dyrektor lub wicedyrektor odnotowuje w zeszycie zastępstw, a nauczyciel zastępujący nieobecnego nauczyciela potwierdza własnoręcznym podpisem;
4) Praca dydaktyczno-wychowawcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy. 

 

 

 

 Rozdział III

    Organy przedszkola i ich szczegółowe kompetencje

§ 3

1. Organami przedszkola są: 
    Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
    Wicedyrektor 
    Rada Pedagogiczna
    Rada Rodziców
2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców ustalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa
i niniejszym statutem.
3. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.        


4. Dyrektor przedszkola
1)  Kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;

2)  Sprawuje nadzór pedagogiczny;
3)  Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
4)  Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
5)  Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk;
6)  Tworzy właściwą atmosferę pracy;
7)  Zapewnia wszystkim pracownikom i wychowankom odpowiednie warunki BHP;
8)  Zapewnia właściwą organizację pracy przedszkola;
9) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę.

5. Do zadań dyrektora należy:
1) Kierowanie placówką w oparciu o wewnętrzne zarządzenia dyrektora tworzone przez niego w świetle obowiązującego prawa

2)  Opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, przedstawienie go Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
3) Przed zakończeniem roku szkolnego dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców informacje
o realizacji planu nadzoru pedagogicznego;

4)  Przygotowywanie arkusza organizacji pracy przedszkola;
5)  Ustalanie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem podstawy programowej, zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów dzieci;
6)  Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny;
7)  Przygotowanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej, realizacja jej uchwał oraz wstrzymywanie ich wykonania, jeśli są niezgodne z przepisami prawnymi.;
8)  Ustalanie przydziałów zadań pracownikom;
9)  Zarządzanie finansami i majątkiem przedszkola;
10) Współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola;
11)  Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przedszkola.

6. Dyrektor przedszkola – kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w nim pracowników decyduje w sprawach:
1)  Zatrudnienia i zwolnienia nauczycieli oraz innych pracowników;

2)  Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom placówki, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych;
3) Występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli.

7. Wicedyrektor

1).Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora przejmuje uprawnienia zgodnie  z jego kompetencjami, a szczególności:

– podejmuje decyzje w sprawach pilnych
- podpisuje dokumenty w zastępstwie dyrektora używając swojej pieczątki
2) Współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami.
3) Prowadzi rozliczenie godzin etatowych i zastępczych.
4) Ma prawo – w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny przez nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem - do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie go do Dyrektora ZSP
5) Czuwa nad prawidłową realizacją zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych przedszkola.

Obowiązki:

1) Oddziałuje na nauczycieli, wychowanków i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy szkoły, ładu i porządku w budynku.
2) Dba o dyscyplinę pracy nauczycieli.
3) Inspiruje i organizuje całokształt pracy dydaktycznej nauczycieli, czuwa nad prawidłowym prowadzeniem przez nich dokumentacji pracy -  dzienniki zajęć, karty diagnozy, dokumentacja związana  z obserwacją dziecka, współpracą z rodzicami.
3) Sprawuje opiekę nad młodymi nauczycielami
4) Dokonuje ochrony danych osobowych w systemie informatycznym i ręcznym, a w szczególności przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych oraz przeciwdziałanie w przypadku wykrycia naruszeń zabezpieczeń systemu zgodnie z RODO.
5) Przestrzega zachowania tajemnicy również po ustaniu zatrudnienia.

6) Wykonuje inne prace zlecone przez Dyrektora ZSP
7) Przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki.
8) Kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.
9) Wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
- motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
- przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez Dyrektora ZSP, nadzoru pedagogicznego.

Odpowiedzialność:

1) Podczas nieobecności w pracy Dyrektora zespołu odpowiada jednoosobowo za całokształt pracy placówki.
2) Odpowiada przed Dyrektorem ZSP za pełną i terminową realizację powierzonych zadań.
3) Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich właściwą dokumentację.
4) Kieruje pracami związanymi z przygotowaniem uroczystości przedszkolnych, dokonuje oceny zaangażowania nauczycieli 
w ich realizację.
5) Sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy pozostałych pracowników współdziałając

z Dyrektorem.
6) Wykonuje inne czynności polecone przez Dyrektora wynikające z organizacji pracy.
7) Tworzy warunki do prowadzenia nowatorstwa pedagogicznego.

8. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi rodzicami.

9. RadaPedagogiczna:

1) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.

2) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu
3) W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział jako głos doradczy osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej;

4)  Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego
i w miarę bieżących potrzeb.;

5)  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola;
6)  Inicjatorem zebrań Rady Pedagogicznej może być:
a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
b) dyrektor;
c) 1/3 członków rady pedagogicznej;
d) organ prowadzący;
7)  Termin zwoływania Rady Pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości na tydzień przed posiedzeniem;
8)  Osoba zwołująca Radę Pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie;
9)  Rada ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem;
10) Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków;
11) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane;
12) Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli lub innych pracowników przedszkola;
13) Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole uchyla uchwałę, w razie stwierdzenia jej niezgodności
z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne;

14) Rada Pedagogiczna uchwala statut lub jego zmiany;
15) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

 

10. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)  Tworzenie i opiniowanie programów pracy przedszkola;
2)  Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych;
3)  Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
4)  Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków;
5)  Przygotowanie projektu statutu przedszkola, lub jego zmian i jego zatwierdzenie.

11.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności

1)  Organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć;
2)  Projekt planu finansowego przedszkola,
3) Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;
4)  Przedszkolny zestaw programów;
5)  Wydaje opinie na temat propozycji proponowanego kandydata na stanowisko wicedyrektora przedszkola;
6)  Programy opracowane przez nauczycieli przyjmowane do realizacji w przedszkolu

12. Rada Rodziców jest organem społecznym i stanowi reprezentacje rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola.

1) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola;
2)Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, do rady pedagogicznej
i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;

3) W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł;
4) Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin;
5) Wydaje opinie o pracy nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych;
6)Może występować do dyrektora oraz Rady Pedagogicznej przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki;
7) Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

13. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za zapewnienie wymienionym organom bieżącej wymiany informacji
o planowanych i podejmowanych decyzjach lub działaniach.

14. Rozwiązywanie sporów między organami przedszkola:

1) Ewentualne spory pomiędzy organami przedszkola rozwiązywane są w drodze negocjacji pomiędzy przewodniczącymi poszczególnych organów; wyniki negocjacji są protokołowane i przekazane do wiadomości dyrektorowi przedszkola;

2) W przypadku sporu dyrektor-rada pedagogiczna; negocjacje w imieniu rady pedagogicznej prowadzi nauczyciel upoważniony przez co najmniej ¾ członków rady pedagogicznej;
3) W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji dyrektor przedszkola o istniejącym sporze powiadamia organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w zależności od kompetencji, który podejmuje decyzje rozstrzygające kwestie sporne.

 

 

Rozdział IV 

Zasady odpłatności

§  4

1. Zasady odpłatności i tryb korzystania z przedszkoli prowadzonych przez Gminę określone są uchwałą Rady Gminy Pawłowice.
2. Za pobyt dziecka w przedszkolu nie pobiera się opłat.
3. Rodzice ponoszą koszty związane z żywieniem dziecka.
4. W cenę posiłku wkalkulowane są koszty zakupu surowca zużytego do sporządzenia posiłków.
5. Wysokość dziennej stawki ustalana jest zarządzeniem Dyrektora ZSP w porozumieniu z organem prowadzącym.
6.W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za wyżywienie na zasadach określonych zarządzeniem dyrektora.
7. Opłaty za korzystanie dziecka z żywienia w przedszkolu wnoszone są przez rodziców na konto bankowe do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą na podstawie wydruku sporządzonego przez intendenta ZSP lub email któregoś
z rodziców.

8. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.
9. W przypadku braku płatności w wymaganym terminie przez dwa okresy płatności, przedszkole może wypowiedzieć umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku dzieci nie podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, a dla dzieci objętych rocznym wychowaniem przedszkolnym stanowi podstawę zmniejszenia ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu do podstawy programowej. Skreślenie dziecka z listy wychowanków nie zwalnia opiekuna od uregulowania należności.

 

Rozdział IV

Ogólne zasady organizacji zajęć w przedszkolu

§  5

1. Przedszkole funkcjonuje od dnia 1 września do 31 sierpnia.
2. Podstawową jednostką przedszkola jest oddział złożony z dzieci według zbliżonego wieku. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25 osób.
3. Przedszkole jest 8 - ddziałowe.
4.W sytuacji związanej z absencją chorobową dzieci przekraczającą 50% i absencją chorobową nauczycieli, dyrektor ZSP może zadecydować o zorganizowaniu grupy łączonej.
5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
6. W przedszkolu odbywają się bezpłatne zajęcia dodatkowe, którymi objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola.
7. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, których koszty ponoszą rodzice.
8. Dyrektor przedszkola, aby zorganizować prowadzenie zajęć tzw. dodatkowych może:
- powierzyć prowadzenie takich zajęć nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie z ich kompetencjami;
-  zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnego typu zajęć;
-  podpisać umowę z firmą zewnętrzną na prowadzenie takich zajęć (nie zwalnia to dyrektora przedszkola z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i opieki nad nimi).
9. Czas trwania zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
- z dziećmi w wieku 3-4 lata około 15 min.
- z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 min.
10. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 


Rozdział VI

Szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola

 § 6

1. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

- osiem sal dydaktycznych
-  duży hol

- pokój nauczycielski;
- pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;
- kuchnię
- szatnię dla dziec-
- pomieszczenia sanitarne;
- gabinet intendenta;
- gabinet logopedy;
-  oranżeria
-  plac zabaw.
2. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00.
3.  Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
4. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, oczekiwań rodziców oraz odrębnych przepisów wynikających z realizacji podstawy programowej i arkusza organizacji.
5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
6. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza odbywa się na podstawie programów nauczania opracowanych samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami albo opracowanych przez innego autora(autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami.
7. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi ZSP program wychowania przedszkolnego.
8. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.
9.Realizacja treści zawartych w podstawie programowej odbywa się w godzinach 8:00 – 13:00.
10. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego; zasady pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym określa odrębny regulamin.
11.Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne, spotkania z twórcami sztuki i kultury.
12. Czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców ZSP.
13. Pełne żywienie w danym dniu pracy przedszkola uruchomione jest jeżeli liczba zgłoszonych dzieci wynosi co najmniej 10 osób.

 

Organizacja wycieczek 
 
§ 7  

1. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.
2. Plan wycieczek i imprez wyjazdowych ustala się w porozumieniu z rodzicami na początku każdego roku szkolnego.
3. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i stopnia przygotowania.
4. Udział dzieci w wycieczkach odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
5.Dyrektor zespołu spośród pracowników pedagogicznych przedszkola wyznacza kierownika wycieczki.

6. Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:
1) Opracowuje program i harmonogram wycieczki, sporządza listę uczestników, wypełnia kartę wycieczki;
2) Opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników;
3) Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;
4) Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;
5) Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki;
6) Nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy;
7) Organizuje transport i wyżywienie;
8) Dokonuje podziału zadań wśród opiekunów;
9) Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
10) Dokonuje rozliczenia finansowego wycieczki do siedmiu dni po jej zakończeniu;
11) Informuje kuchnię o zmianie ilości wydawanych posiłków.

 7. Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, listę uczestników oraz liczbę opiekunów, zawiera karta wycieczki, którą kierownik wycieczki przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi zespołu na trzy dni przed planowanym terminem wycieczki.
8. Przedszkole zapewnia co najmniej jednego opiekuna na grupę liczącą 10 uczestników wycieczki. Opiekunem wycieczki może być nauczyciel, albo, po uzyskaniu zgody dyrektora zespołu, inna pełnoletnia osoba. Kierownik wycieczki może pełnić funkcje opiekuna.

9. Opiekun w szczególności:
1) Sprawuje opiekę nad powierzonymi dziećmi;
2) Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki;
3) Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
4) Sprawdza stan liczbowy powierzonych sobie uczestników wycieczki, przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu celowego;
5) Opiekuje się powierzonymi dziećmi od momentu przydzielenia grupy przez kierownika wycieczki, aż do powrotu dzieci do przedszkola;
6) Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

 10. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:
a) Przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie;
b) Poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu;
c) Wykonywać polecenia kierownika i opiekunów;
d) W środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna;
e) W czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno;
f) Nie zaśmiecać pojazdu;
g) W czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna;
h) Dbać o higienę i schludny wygląd;
i) Zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury.

11.Wycieczki rozpoczynają się i kończą przy budynku przedszkola.
12. Wycieczki organizuje się w przypadku gdy chęć uczestnictwa w nich wyrazi przynajmniej 2/3 rodziców dzieci danej grupy.
13. Niedopuszczalne jest organizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
14. Dla dzieci pozostających w przedszkolu organizowane są zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w grupie łączonej.
15. Wycieczki finansowane mogą być:
1) z odpłatności dzieci biorących udział w imprezie;
2) ze środków przekazanych przez Radę Rodziców;
3) z darowizn osób prywatnych lub firm.

 

Rozdział VII

 Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola

§ 8

1.W Publicznym Przedszkolu w Modrzewiowym Ogrodzie w Pawłowicach wchodzącym w skład ZSP zatrudnia się dyrektora wicedyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
2.Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
3.Obsługę finansową prowadzi Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach na mocy porozumienia między organem prowadzącym,
a dyrektorem zespołu.

 § 9

 

Obowiązki nauczyciela:

 

1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.
2. Nauczyciel obowiązany jest w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierować się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
3. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału.
4. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności dyrektor w miarę możliwości kadrowych powierza nauczycielowi oddział na wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.
5. Po rozpatrzeniu uwag, próśb ostateczną decyzję o powierzeniu oddziału danemu nauczycielowi podejmuje dyrektor ZSP.
6. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami nauczania, jest odpowiedzialny zaplanowanie i jakość tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieciom.

7. Nauczyciel zobowiązany jest do:

1) Współdziałania z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
2) Prowadzenia dokumentacji pedagogicznej dotyczącej przebiegu nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej.
3) Planowania pracy z dziećmi w cyklu miesięcznym.
4) Prowadzenia i dokumentowania obserwacji pedagogicznych na kartach obserwacji dostosowanej do każdego wieku rozwojowego.
5) Prowadzenia diagnozy gotowości dziecka 6-letniego do podjęcia nauki w szkole
6) Współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.
7) Uczestnictwa w zespołach powołanych przez Dyrektora ZSP do spraw planowania i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
8) Systematycznego sprawdzania obecności dziecka i dokumentowania tego faktu w dzienniku zajęć.
10) Rozpoznawania przyczyny nieobecności dziecka trwającej więcej niż 5 dni przez nawiązanie kontaktu z rodzicami.
11) Przeprowadzenia rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu zobowiązania ich do regularnego przyprowadzania dziecka na zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze.
12) Powiadamianie dyrektora o nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne trwającej ponad 50% obowiązkowego czasu zajęć w danym miesiącu, w ciągu 3 dni od daty jej powstania.
13) Informowania rodziców o konsekwencjach karnych nie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
14) Dbałości o własny warsztat pracy, estetykę, czystość i porządek w sali.
15) Przestrzegania tajemnicy służbowej i zasad współżycia społecznego.

  § 10

1. Nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z ich pełnieniem korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie Karnym.

 § 11 

1. Przedszkole zatrudnia pracowników administracyjno-obsługowych, są nimi:

1) intendent,
2) kucharz,
3) pomoc kucharza,
4) woźne
5) konserwator

2. Pracownicy administracyjno-obsługowi współuczestniczą w procesie wychowawczo-opiekuńczym między innymi poprzez:

1) troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu,
2) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowaniu ich godności osobistej,
3) usuwanie lub zgłaszanie Dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

3. Do obowiązków pracowników przedszkola należy:

1) dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia przedszkola,
2) przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych,
3) odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy,
4) przestrzeganie dyscypliny pracy,
5) dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą.

 
4. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa Dyrektor, w przydziale czynności na kolejny rok szkolny.

 5. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nie ujawniania danych stanowiących dobra osobiste dziecka i ich rodziców.


ROZDZIAŁ  VIII

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

§  12

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego możliwości psychofizycznych poprzez:

1) Diagnozowanie środowiska dziecka;
2) Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia;
3) Rozpoznawanie przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;
4) Wspieranie dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;
5) Wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
6) Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
7) Wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
8) Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
9) Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

1) rodzicami,
2) psychologiem,
3) logopedą,
4)surdopedagogiem,
5) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek rodziców, nauczycieli, psychologa, logopedy, surdopedagoga, dyrektora przedszkola, asystenta rodziny;
4. Działaniami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmowane są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych tj: dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, dzieci zaniedbane środowiskowo oraz dzieci szczególnie uzdolnione.
5. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego utworzenie zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który będzie planował
i koordynował udzielanie pomocy, z uwzględnieniem wymiaru godzin ustalonego dla poszczególnych form udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

1) Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutyczych lub innych o charakterze terapeutycznym;
2) Zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) Porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

7. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodziców dziecka.
8. W przedszkolu zatrudniony jest logopeda.

9. Obowiązki logopedy:

1) Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
2) Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dziecka i eliminowania jej zaburzeń;
3) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
4) Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

10. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

 

 

 ROZDZIAŁ IX

Współpraca z rodzicami 

§ 13

1. Prawa Rodziców

1) Zapoznanie się z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
2) Uzyskiwanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka; jego zachowaniu i rozwoju
3) Uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli i logopedy w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
4) Uzyskiwanie informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną;
5) Systematyczna informacja o zadaniach wychowawczych i opiekuńczych realizowanych w przedszkolu;
6) Wyrażanie i przekazywanie nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
7) Zgłaszanie uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola;
8) Znajomość aktów prawnych regulujących pracę przedszkola;
9) Uczestnictwo w spotkaniach zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej własnego dziecka;
10) Uzyskania do końca kwietnia każdego roku informacji o gotowości dziecka 6-letniego do podjęcia nauki w szkole.

2. Obowiązki rodziców:

1) Przestrzeganie zapisów niniejszego Statutu;
2) Dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;
3) Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
4) Udzielanie informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie
w grupie, o stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;
5) Dbanie o higienę i estetyczny wygląd dziecka;
6) Interesowanie się sukcesami i porażkami dziecka;
7) Zapewnienie dzieciom regularnego uczęszczania na zajęcia;
8) Regularne kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
9) Systematyczne zapoznawanie się z treścią komunikatów, ogłoszeń na tablicy w kąciku dla rodziców lub na platformie komunikacji elektronicznej;
10) Usprawiedliwianie nieobecności dziecka realizującego obowiązkowe przygotowanie przedszkolne do 3 dni od pierwszego dnia nieobecności (telefonicznie lub osobiście jeśli nieobecność trwa do 5 dni roboczych).W przypadku nieobecności dłuższej niż 5 dni usprawiedliwienia należy dokonać pisemnie uwzględniając nazwisko i imię dziecka, grupę okres nieobecności oraz przyczynę ,
11) Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
12) Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo w godzinach otwarcia przedszkola;
13) Przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych i czystych oraz dostarczenie informacji potwierdzonej przez lekarza o stanie zdrowia po przebytej chorobie zakaźnej pozwalającej na pobyt dziecka w przedszkolu;
a) Dzieci zakatarzone, przeziębione i kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi;
b) Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań uczęszczania dziecka do przedszkola;
14) Zgłaszania wszelkich dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie;
15) Każde podawanie leków w przedszkolu ma miejsce jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe)
i odbywa się na pisemne życzenie rodziców. Rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie określające nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia;
16) w przedszkolu nie mogą być udzielane żadne zabiegi lekarskie poza udzieleniem pomocy w nagłych przypadkach.

 3. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1) Spotkania adaptacyjne dla dzieci, które rozpoczynają wychowanie przedszkolne,
2) Realizacja programu adaptacyjnego;
3) Zebrania ogólne z dyrektorem i grupowe;
4) Konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami, wg harmonogramu;
5) Przekazywanie informacji przez tablice informacyjne dla rodziców oraz drogą elektroniczną;
6) Zajęcia otwarte – co najmniej 1 raz w roku w każdej grupie;
7) Warsztaty prowadzone przez nauczycieli i specjalistów, wg harmonogramu;
8) Wspólne przedsięwzięcia organizowane przez rodziców i nauczycieli, wg harmonogramu.

 

ROZDZIAŁ X

Rekrutacja do przedszkola

§ 14


1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat.
2. W wyjątkowych sytuacjach można do przedszkola przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone zgodnie z ustalonymi w gminie Pawłowice zasadami i kryteriami prowadzenia zapisów, w terminach określonych w harmonogramie przez organ prowadzący.

 

ROZDZIAŁ XI 

Prawa i obowiązki dziecka w przedszkolu

§ 15

 

1. Przedszkole gwarantuje dzieciom prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka: 

1) Właściwe zorganizowanie procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) Ochronę przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
3) Poszanowania godności osobistej dziecka, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym, akceptacji dziecka, takim jakie jest;
4) Zapewnienie warunków do spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
5) Poszanowania indywidualnego tempa rozwoju;
6) Szacunku dla wszystkich jego potrzeb;
7) Poszanowania własności;
8) Doświadczania konsekwencji własnego zachowania;
9) Zachowania prawa dziecka do wyrażania uczuć, emocji z poszanowaniem uczuć innych.

2. Normy zachowań obowiązujące w przedszkolu ustalane są wspólnie z dziećmi. Dotyczą bezpieczeństwa i szacunku względem siebie i innych oraz poszanowania mienia w przedszkolu, zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Przedszkolaka.

Dzieciom w przedszkolu nie wolno:

1) Stwarzać niebezpiecznych sytuacji, zagrażających zdrowiu i życiu dziecka i innych dzieci;
2) Krzywdzić innych ani siebie;
3) Niszczyć cudzej własności;
4) Przeszkadzać innym w pracy lub zabawie.

3. Wychowankowie, którzy przejawiają zachowania agresywne, naruszają zasady współżycia społecznego poddawani są wnikliwej obserwacji i szczegółowej analizie zachowań przez nauczyciela, którzy podejmują decyzje o:

1) Powiadomieniu dyrektora;
2) Powiadomieniu rodziców;
3) Spotkaniu rodziców dziecka z nauczycielami w obecności dyrektora w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań
i wspólnych sposobów postępowania;

4) Skierowaniu dziecka do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii, innych działań podjętych w porozumieniu z rodzicami.

 

ROZDZIAŁ XII

Postanowienia końcowe

§ 15

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
2. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo
w przypadku zmiany przepisów.

3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o opracowaniu tekstu jednolitego statutu.

4. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
1) umieszczenie tekstu na stronie internetowej placówki w formie elektronicznej,
2) wywieszenie statutu na tablicy informacyjnej,
3) możliwość udostępnienia statutu zainteresowanym przez dyrektora ZSP.

5. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
6. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację w oparciu o odrębne przepisy zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
7. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
8. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 Traci moc prawną Statut Publicznego Przedszkola w Modrzewiowym Ogrodzie w Pawłowicach  z dnia 16.11.2017r.

 

 

Licznik odwiedzin

Dziś 123

Wczoraj 113

W tym tygodniu 639

W tym miesiącu 2326

Od 30.09.2017 62268

Kubik-Rubik Joomla! Extensions